……. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ……. tarafından sağlanan hizmetler; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Güvenli KKD’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz, ……. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, gibi …….’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yasal zorunluluklar dışında hiçbir şart ve koşulda kesinlikle 3. şahıs ve firmalarla paylaşılmaz, dağıtılmaz veya yönlendirilmez. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kullanılabilir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

On-line ortamda saklanan kişisel verilerinizi dilediğiniz zaman silebilir ya da güncelleyebilirsiniz. Yine kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iş bu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://guvenlikkd.com adresindeki iletişim formunu doldurarak,  formun imzalı bir nüshasını Mamak, Ziya Oralay Caddesi 160/6 adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile posta yolu ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

5. Veri toplama ve güvenlik

 • ……. (https://guvenlikkd.com) açıklanması zorunlu kullanıcı verilerini toplar ve şifreler. Şifreleme yöntemi database üzerinden otomatik olarak yapılır
 • Kullanıcılar talep ederlerse kendilerine ait verilerin silinme işlemini onaylayabilir. Bu durumda yapılan işlemlerin geri alınamayacağını bilmelidir.
 • İletişim, nakliye gibi durumllar için kullanılmak üzere saklanan veriler arasında;
  • Yaklaşık konum bilgisi (Bulunduğunuz il/ilçe)
  • İsim (ad, soyad bilgileri)
  • E-Posta adresiniz
  • Telefon numaranız
  • Sipariş (işlem) geçmişiniz
  • ……. içerisinde yapılan mesajlaşmalar
 • Toplanan veriler müşteri talep etmediği sürece veritabanlarımızda saklanır. Bu verileri aşağıdaki şartlar oluştuğunda sadece ……. kullanabilir;
  • Kullanıcı kimliklerini doğrulamak için
  • Yaptığınız alışverişlerde analiz yöntemlerini kullanarak ya da uygulamamızın performansını ölçmek için kullanabiliriz.
  • ……. uygulaması içerisinde yapılan inidirm, fırsat, Kişisel Koruyucu Donanım bilgilendirmeleri için e-posta adreslerinizi onayınız dahilinde kullanabiliriz.
  • Yayın ve ürünlerimizle ilgili önerileri veya başka öneriler göstermek gibi yöntemlerle …….’yi özelleştirmek için kullanabiliriz.
  • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması veya yönetilmesi için kullanılabilir.
  • Sahtekarlık önleme, yasalara uygunluk sağlama veya güvenlik uygulamaları için kullanılabilir.